Kalendář

Říj
25
2019
Podpora oddílů a kroužků 2020 – uzávěrka žádostí o dotaci
Říj 25 celý den

Projekt podpory šachových kroužků pro sezónu 2018/2019
Hlavním cílem projektu je dosažení stavu, aby se každý oddíl staral o tréninkové možnosti mládeže a aby pracoval na jejich aktivním zapojení do soutěží a turnajů.
Financování projektu zajišťuje ŠSČR ze svého rozpočtu a výše financí na tento projekt je závislá na rozhodnutí konference nebo VV ŠSČR.
Aktivní mladý šachista: Aktivním mladým šachistou pro tuto sezonu se rozumí hráči a hráčky narození v roce 2001 a mladší
mající platnou registraci v ŠSČR pro rok 2019. Zároveň v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 splní minimálně jednu z těchto podmínek – Odehrát:
a. 7 partií ve vážném tempu v jednom turnaji nebo v jedné soutěži družstev
b. 2 partie ve vážném tempu ve dvou turnajích nebo soutěžích družstev
c. dva turnaje ze seznamu započitatelných turnajů
Všechny tyto turnaje nebo soutěže musí být započítány na FRL nebo LOK příslušného tempa a musí být zveřejněny na webu www.chess-results.com. Turnaje uvedené pod písmenem c musí být nahlášeny (odeslány na emailovou adresu podporakrouzku@chess.cz) krajskými předsedy KM do 30. 5. 2019 na předepsaném formuláři a schváleny KM ŠSČR. Je možné zařadit i další turnaje po tomto
datu, ale je nutné jejich schválení KM ŠSČR před začátkem turnaje. Turnaje uvedené pod písmenem b a písmenem c je možné kombinovat.
Finanční dotace: Pro sezónu 18/19 jsou stanoveny tři úrovně dotace. Pro první úroveň stačí 5, pro druhou úroveň 15 a
pro třetí úroveň 30 aktivních mladých šachistů. Oddíly budou zařazeny do příslušné úrovně podle počtu aktivních mladých šachistů. Klíč k výpočtu dotace: Z přidělených financí pro tento projekt se odečtou náklady na administrativní zajištění projektu a poštovné. Zbývající částka se vydělí počtem oddílů splňujících kritéria, oddíly splňující 1. úroveň budou započítaný jedenkrát. Oddíly splňující 2. úroveň se počítají 2x (dostanou dvojnásobnou dotaci) a oddíly splňující 3. úroveň se počítají 3x (dostanou trojnásobnou dotaci).
Materiální dotace: Oddíly, které o to požádají, obdrží též metodické materiály dle svého výběru z nabídky ŠSČR, která obsahuje především literaturu k projektu Šachy do škol. Za každého aktivního mladého šachistu si oddíl napočítá částku 50 Kč, kterou pak může využít na objednávku knih v příslušné hodnotě podle oficiálního ceníku. Příklad: oddíl má 10 aktivních žáků, může se objednat knihy v celkové hodnotě 500 Kč.
Logistika a termíny projektu:
Do 25. 10. 2019 zašlou šachové oddíly vyplněný předepsaný formulář s přehledem aktivních hráčů a hráček splňující stanovené podmínky a turnaje, kterých se jednotliví hráči zúčastnili, včetně případné žádosti o materiální dotaci na e-mail podporakrouzku@chess.cz a osobu pověřenou zpracovávat
přehledy za kraj. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na dotace. Do 1. 11. 2019 Krajští předsedové KM nebo jimi pověřené osoby provedou kontrolu aktivity mládeže
v klubech a kroužcích v jejich kraji a vyplní předepsaný formulář, který odešlou na e-mail podporakrouzku@chess.cz. Do 7. 11. 2019 KM ŠSČR vypočte a na webových stránkách zveřejní přehled klubů, jejichž kroužky splnily podmínky pro udělení dotace a její výši.
Do 14. 11. 2019 budou řešeny případné sporné případy. 18. 11. 2019 bude zveřejněn finální seznam klubů a výše jejich dotace. Dotace je určena na úhradu odměn trenérům šachových kroužků klubů.
Vyplacena bude na základě faktury vystavené Šachovému svazu ČR nejpozději do 30. 11. 2019. O zaplacení faktur zaslaných po termínu rozhodne VV ŠSČR.
Formuláře: Zástupci klubů, kroužků a krajů jsou povinni používat předepsané formuláře pro tento projekt. Tyto budou postupně zveřejněny v příslušné sekci (Komise mládeže -> Podpora šachových oddílů a kroužků) na webu ŠSČR – www.chess.cz.
Komise mládeže ŠSČR
Schváleno VV ŠSČR 04. 12. 2018

Lis
18
Po
2019
Můj klub 2020 – uzávěrka žádostí o dotaci
Lis 18 celý den

Začátkem října zveřejnilo MŠMT výzvu k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB pro rok 2020, která je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Základní body výzvy jsou stejné jako v předchozích letech. Oprávnění žadatelé (TJ, SK, spolky, pobočné spolky), jejichž hlavním předmětem činnosti je sport (šachy), musí ke dni 30. 9. 2019 evidovat minimálně 12 členů ve věku do 23 let (ročníky 1997 a mladší), přičemž tito mládežníci musí trénovat minimálně 1x týdně a platit členské příspěvky min. 100 Kč/osoba/rok. Dotaci lze využít také na krytí nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (max. 50 %). Novinkou pro rok 2020 je mj. to, že u odměn a mezd trenérů, členů realizačního týmu a podpůrných pracovníků byl kromě limitu 50 tis. Kč/osoba/měsíc zaveden limit 300 Kč/hod.

Šachové oddíly, které jsou součástí TJ nebo Sokola, nemusí mít stanovených 12 členů do 23 let, protože se počítají z celé TJ. Je ale potřeba se domluvit v rámci celé TJ.

ŠSČR vřele doporučuje všem oprávněným oddílům žádost podat, protože si mohou přijít na velice slušné peníze. U některých oddílů s vysokou členskou základnou mládeže se dotace může vyšplhat až na statisícové částky. Zároveň upozorňujeme všechny žadatele na povinnost udržovat všechny aktuální informace ve spolkovém rejstříku (účetní závěrky, zápisy) a pravidelně je aktualizovat.

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím systému IS SportTermín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com